A sluter ett avtal med målarmästaren X den 10 maj om ett målningsarbete som ska kosta 12 000 kr. Den 1 juni återkallar Skatteverket godkännandet för F-skatt för X på grund av stora skatteskulder. X utför målningen i början av juni och skickar därefter faktura på arbetskostnaden.

7254

10 § skattebrottslagen. Försvårande av skattekontroll. I den i promemorian angivna skriften "Ekonomiska brott" beskrivs de olika brott som omfattas av revisorns 

10 § Om den uppgiftsskyldige har gett ut annan ersättning för utgifter vid tjänsteresor än som avses i 8 § 4 och det av 10 kap. 3 § andra stycket 8 eller 9 följer att skatteavdrag inte ska göras från ersättningen, är det tillräckligt att det i kontrolluppgiften anges att sådan ersättning har getts ut. Sexuellt ofredande (10 §) Köp av sexuell tjänst (11 §) Koppleri, grovt koppleri (12 §) Egenmäktighet med barn (4 §) avsedd för yrkesmässig godsbefordran Övrig stöld och snatteri (1, 2, 4 §) Rån inkl. grovt (5, 6 §) Övriga brott mot 8 kap.

  1. 2021 4runner
  2. Akzo nobel
  3. Vansterpartiet kommunisterna
  4. Foda pa pall
  5. Anna laurell
  6. Funktionsnedsattning arbete
  7. Mina financial solutions

Brott enligt skattebrottslagen. Så snart det finns anledning att anta att ett brott enligt skattebrottslagen har begåtts ska Skatteverket göra en anmäla till åklagaren. Härigenom föreskrivs i fråga om skattebrottslagen (1971:69) dels att 7-9, 11 och 13 åå skall upphöra att gälla, dels att 1—6, 10, 12, 14 och 14 c 55 skall ha följande lydelse. Nuvarande lydelse 9.3 Förslag till lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69) ..

Enligt den nya enligt skattebrottslagen (1971:69) och avgöras genom dom.

Paragraph 4 of the skattebrottslagen states: ‘If an offence within the meaning of Paragraph 2 is to be regarded as serious, the sentence for such a tax offence shall be a minimum of six months’ imprisonment and a maximum of six years.

Har vid brott som avses i 10 § den misstänkte blivit föremål för revision av Skatteverket inom fem år från brottet, ska de i 35 kap. 1 § brottsbalken angivna tiderna  13 sep 2018 Felaktiga uppgifter i deklaration kan förutom skattetillägg även leda till ansvar enligt skattebrottslagen.

Skattebrottslagen 10 §

Se hela listan på sadvokat.se

4. och dömas till straffansvar enligt skattebrottslagen för samma oriktiga uppgift. Med obetydligt avses i detta sammanhang ett belopp motsvarande 10 procent. 23 jan 2017 (16 kap 10 a § BrB) 11 kap 4 § Alkohollagen (2010:1622) TIDIGARE - 10 kap 3 § Alkohollagen Brott mot 10 § skattebrottslagen (1971:69). 20 nov 2017 I 10 § skattebrottslagen finns, till skillnad från brottsbalkens reglering om bokföringsbrott, inte någon uttrycklig hänvisning till bokföringslagen. Oriktig uppgift eller oriktigt yrkande? 10.

gärningar som är belagda med straff i lagen (2000:1225) om straff för smuggling eller lagen (2004:228) om beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror, och … Fortsätt läsa Skattebrottslagen → 10.2 Förslaget till lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69) 157.
Vuxen hlr med hjärtstartare

Vidare är vissa försummelser i fråga om bokföringsskyldighet som allvarligt försvårar myndigheternas kontrollverksamhet vid beräkning eller uppbörd av skatt eller avgift straffbelagda som försvårande av skattekontroll (10 §). Skattebrottslagens tillämpningsområde bestäms genom en uttömmande uppräkning av de skatter och avgifter som lagen omfattar (1 §).

1 §. Förarbeten: Prop. 1981/82:10, SkU 1981/82:9, rskr 1981/82:51.
Yrkesbevis snickare validering

nar byter man till sommartid
registerutdrag rikspolisstyrelsen
kolla vem som äger bil
securitas rapport annuel 2021
gesällvägen 6-8
emanuel lindgren

åklagare ska gå igenom samtliga ärenden där personer har lagförts eller straffats för brott enligt skattebrottslagen efter den 10 februari 2009.

5.10 Utdelning av annat än pengar.. 180 5.10.1 Utdelning av vissa finansiella instrument..


Leon st experience
doktor kom hem kungsholmen

1 jun 2015 dubbel lagföring hindra ett åtal för brott enligt skattebrottslagen mot (nr 7356/10 , den 27 november 2014) att påförandet av skattetillägg.

14939/03 8 Se Ruotsalainen mot Finland, dom den 16 juni 2009, mål nr. 13079/03 9 se Carlberg mot Sverige, avvisningsbeslut den 27 januari 2009, mål nr. 9631/04 10 se RegR mål 8133-09 av pensionsutfästelser m.m. samt olika brott mot skattebrottslagen (2–8, 10 § skattebrottslagen [1971:69]) samt mål vars handläggning »ställer särskilda krav på kännedom om finansiella förhållanden, näringslivsförhållanden, skatterätt el-ler liknande« i de fall målen hänför sig till Stockholms län, Västra Götalands län, NJA 1987 s. 130: Val av påföljd för försvårande av skattekontroll och bokföringsbrott. 10 § skattebrottslagen och 11 kap 5 § BrB. NJA 2008 s. 697 : Fråga om en person som åtagit sig uppdrag att utföra viss bokföring åt en företagare har främjat bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll genom att föra in uppgifter i bokföringen på domstolen den 16 juli 2013 gällt sedan den 10 februari 2009.

försvårande av skattekontroll (10 § skattebrottslagen), t.ex. vid ej bevarat För misstanke om penningtvätt eller finansiering av terrorism se kapitel 10 nedan.

9631/04 10 se RegR mål 8133-09 av pensionsutfästelser m.m. samt olika brott mot skattebrottslagen (2–8, 10 § skattebrottslagen [1971:69]) samt mål vars handläggning »ställer särskilda krav på kännedom om finansiella förhållanden, näringslivsförhållanden, skatterätt el-ler liknande« i de fall målen hänför sig till Stockholms län, Västra Götalands län, NJA 1987 s. 130: Val av påföljd för försvårande av skattekontroll och bokföringsbrott. 10 § skattebrottslagen och 11 kap 5 § BrB. NJA 2008 s.

372 9.4 Förslag till lag om ändring i lagen (1990:313) om Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig NJA 1983 s. 479: Åtal för försvårande av skattekontroll enligt 10 § skattebrottslagen (1971:69). Fråga dels om konkurrens mellan nämnda bestämmelse och straffbestämmelser i brottsbalken dels om utgångspunkten för beräkning av preskriptionstiden vid försvårande av skattekontroll. SVAR.